cursor

Saturday, November 17, 2012

ASAS HUKUM KONTRAK

Di dalam hokum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian, kelima asas itu di sajikan berikut ini:
1.      Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak ini dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :
a.       Membuat atau tidak membuat perjanjian
b.      Mengadakan perjanjian dengan siapapun’
c.       Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
d.      Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis dan tidak tertulis
2.      Asas Konsensualisme
Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini muncul di ilhami dari hokum romawi dan hokum Jerman.
3.      Asas Pacta Sunt Servanda (Asas Kepastian Hukum)
Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang di buat oleh para pihak, sebagai mana layak nya Undang-undang. Mereka tidak boleh intervensi terhadap substansi kontrak yang di buat oleh para pihak.
4.      Asas Itikad Baik
Asas ini dapat di simpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
5.      Asas Kepribadian
Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Ini dapat di jelas kan oleh pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata.

Disamping kelima asas di atas ada juga beberapa asas yang tercantum dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 yaitu :
a.       Asas kepercayaan
b.      Asas persamaan hokum
c.       Asas keseimbangan
d.      Asas kepastian hukum
e.       Asas moral
f.       Asas kepatutan
g.      Asas kebiasaan
h.      Asas perlindungan

1 comment: